15.7 C
Køge

Vedtægter

Published:

Vedtægter for Køge Bugt Dart Center

 • 1.0 NAVN

Køge Bugt Dart Center

Hjemsted: Højagervænget 27a 2680 Solrød Strand og Karlemosevej 33 4600 Køge

 • 2.0 TEGNING AF KØGE BUGT DART CENTER

I henhold til folkeoplysningsloven, skal det oplyses, at Køge Bugt Dart Center tegnes af Formanden og Kassereren.

 • 3.0 FORMÅL

At sikre medlemmerne faciliteter for dartspil, herunder lokale og skiver. Klubben er tilmeldt Dansk Dart Union, og efterlever unionens love og bestemmelser. Hensigten er at udøve og fremme dartspillet og bygge bro mellem seriøsitet og hyggeligt samvær, samtidig med ambition, om at nå det højeste sportslige niveau. Klubben skal til enhver tid være medlem af Dansk Dart Union.

 • 4.0 LEDELSE

Ledelsen har pligt til at føre / opbevare mødereferater samt vedligeholde elektronisk baseret regnskab / bogføring. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, alle for en periode på 2 år.

Formand vælges i ulige år.

Kassereren vælges i lige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Alle bestyrelsesmedlemmer, formand samt kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år, samt revisor og revisor suppleant også for en periode på 1 år. Revisor er ikke medlem af bestyrelsen.

 • 4.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, som hjælp til klubbens drift.
 • 5.0 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Køge Bugt Dart Center.

Indkaldelsen til generalforsamlingen opsættes i klubben og distribueres til medlemmerne senest 21 dage før afholdelsen.

 • 5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes i februar. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Udvalgs beretning.
 5. Fremlæggelsen af regnskab og budget for sidste periode (v. Kassereren).
 6. Kontingent for næste periode.
 7. Valg af formand for 2 år (ulige år).
 8. Valg af kasserer for 2 år (lige år).
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 i ulige år og 1 i lige år).
 10. Valg af revisor for 1 år, revisor suppleant for 1 år og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 11. Indkommende forslag.
 • 5.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være underskrevet, dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres fra denne regel.
 • 5.3 Alle forslag og ændringer afgøres ved almindeligt stemmeflertal dog ikke ændringsforslag til vedtægterne, som kræver 2/3 (to tredjedele) af afgivne stemmer. Forslag til ændring af vedtægterne skal stå i indbydelsen, eller adviseres til medlemmer, skriftligt, før afholdelse af mødet.
 • 5.4 Et enkelt medlem kan kræve skriftligt afstemning.
 • 5.5 Stemmeberettiget er alle klubbens medlemmer som senest på dagen har betalt aktivt medlemskontingent for perioden samt evt. andre udestående regninger til klubben. Passive medlemmer har tale-, men ikke stemmeret til generalforsamling.
 • 5.6 Der tillades maks. 1 fuldmagt pr. deltager til generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling. Gyldig fuldmagt afleveres til generalforsamlingens dirigent, før starten af generalforsamlingen.
 • 6.0 KONTINGENT

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales forud kvartalsvis.

 • 6.1 Kontingentrestancer på mere end 3 måneder kan medføre automatisk udmeldelse af Køge Bugt Dart Center. Egen udmeldelse fra klubben kan ske til den 1. i hver måned. Udmeldelse vil ikke medføre refundering af indbetalt kontingent for det kvartal man er i.
 • 7.0 ØKONOMI

Formanden har det overordnede økonomiske ansvar. Køge Bugt Dart Center har tilknyttet en bankkonto.

Formand og kasserer har ansvar for kontoen, og kun disse to kan foretage hævninger på kontoen.

Kassereren udarbejder regnskab og budget i samarbejde med bestyrelsen til fremlæggelse på den årlige generalforsamling. Der må ikke tilknyttes nogen form for kredit til kontoen.

Revisor skal med sin underskrift godkende regnskabet, eller i dennes fravær, suppleant for denne.

Alt overskud, vedr. aktiviteter afholdt af klubben, tilfalder klubben.

 • 8.0 OPTAGELSE I KLUBBEN

Alle kan søge om optagelse som medlem i Køge Bugt Dart Center.

 • 8.1 Optagelse sker ved henvendelse til og godkendelse fra bestyrelsen for Køge Bugt Dart Center.
 • 8.2 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Der er 2 kontingenter, 1 for passive og 1 for aktive medlemmer
 • 8.3 Klubbens bestyrelse kan nægte medlemmer med mere end 3 måneders restance på kontingent deltagelse i klubbens aktiviteter.
 • 8.4 Bestyrelsen kan fastsætte begrænsninger for passive medlemmer. Passive medlemmer, der er aktivt medlem af en anden DDU tilknyttet dartklub må ikke deltage i Køge Bugt Dart Centers klubmesterskab, samt optjene point til ranglisten.
 • 8.5 Klubbens bestyrelse kan ekskludere medlemmer med mere end 3 måneders restance, eller ved usportslig optræden.
 • 8.6 Såfremt spillere fra andre dartklubber, under Dansk Dart Union, ønsker at blive medlem, følger Køge Bugt Dart Center DDU’s gældende regler.
 • 9.0 EKSKLUSION

Eksklusion fra Køge Bugt Dart Center fortages ene og alene af bestyrelsen. En eventuel eksklusion kan indankes og skal dermed behandles ved førstkommende generalforsamling. Personen/personerne eksklusionen omhandler er berettiget til at deltage under behandling af punktet.

 • 10.0 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer, formanden, eller 2/3 (to tredjedele) af medlemmerne skriftligt anmoder om det, med 14 dages varsel, ønsket om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden skal være opstillet og vedlagt indbydelsen. Ved afgang i utide fra bestyrelsen, indtræder suppleant i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Kan bestyrelsen ikke blive fuldtallig ved indkaldelsen af suppleant, SKAL der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en fuldtallig bestyrelse.

 • 11.0 MEDLEMMERNE

Aktive medlemmer kan til enhver tid deltage i åbne stævner afholdt af Dansk Dart Union, dog på egen regning. Bestyrelsen kan vælge at betale deltagergebyr ved deltagelse i SM/DM. Bestyrelsen kan beslutte at give tilskud til interne som eksterne stævner udenfor DDU.

Medlemmerne betaler selv deres licens til Dansk Dart Union.

Eventuelle præmier tilfalder spilleren selv.

Medlemmer optræder altid i klubbens godkendte spillertrøje, ved deltagelse i DDU stævner.

Medlemmer er altid en repræsentant for Køge Bugt Dart Center ved alle former for stævner/turneringer og skal efterleve DDU’s og klubbens regelsæt.

Formanden kan, på vegne af bestyrelsen, indstille et medlem til titlen som æresmedlem. Det er generalforsamling som tiltræder indstillingen. Udover titlen som æresmedlem er medlemmet kontingent fri.

 • 12.0 RYGNING I KLUBBENS LOKALER

Der er totalt rygeforbud i klubbens lokaler, samt hvor “rygning forbudt” skiltes med på matriklen.

 • 13.0 HOLD

Bestyrelsen, eller et af dem nedsat stævne/holdudvalg sætter holdene for kommende sæson.

 

 

 • 14.0 OPLØSNING AF KØGE BUGT DART CENTER

Klubben kan kun opløses, eller sammensluttes med en anden forening, såfremt mindst 2/3 (to tredjedele) af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for det på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette punkt på dagsorden.

Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 (to tredjedele) af de afgivende stemmer er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset, hvor mange stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 • 14.1 Ved klubbens opløsning, tilfalder alle aktiver ungdomsarbejde under DDU-regi.

Relaterede artikler

spot_img